قابل توجه همکاران محترم واحد نظارت
از تیرماه سال جاری، برای ثبت بازدید، درج عکس الزامی خواهد بود.