به اطلاع همکاران محترم می رساند آخرین مهلت ثبت نام در دوره های آموزشی مجازی موضوع بخشنامه با شماره اندیکاتور 3042 حداکثر 5 مردادماه می باشد.
برای شرکت کنندگان در دوره های مذکور 52 ساعت گواهینامه آموزشی ضمن خدمت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر خواهد شد.
آدرس سامانه : http://iranlms.ir/dresmdhc